04 12 2015

YAZAR VE ŞAİR CENGİZ DAMAR KİMDİR HAYATI

    1956 Yılında, Ankara/ Beypazarında doğdu. İlk, orta ve liseyi Ankarada okudu. A.ö.F. Turizm ve Otelcilik bölümünü bitirdi. Yazarın basılmış eserleri: HATUŞAŞ YANIYOR:  Bu eser Hitit dönemini anlatan, belgesel niteliğinde tarihi bir romandır. Kıtapta kaynak olarak, Hitit ve Mısır tabletleri gösterilmiştir. Hattuşaş Yanıyor: Kültür Bakanlığı tarafindan alınmiş ve Devlet Kütüpanelerine girmiştir. KELENDERİSTE AŞK: Mitolojik kentte geçen, bir aşk hikayesi tema olarak işlenmiştir. İÇİMDEKİ YARATIK: Fantastik roman türüdür. RÜYADAKİ SEL: Fantastik roman türü Yazarın, Şiir, Öykü, Hikaye, Makale ve masalları bulunmaktadır. ... Devamı

28 08 2014

PLATİN MADENİ ÖZELLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ

Platin madenlerin içinde en değerlisidir kuyumculukta genelde pırlantalı ürünlerde kullanılır Platin, periyodik cetvelde Pt simgesi ile gösterilen kimyasal bir element olup atom numarası 78 dir. Ağır, dövülebilir, sünek, grimsi beyaz renkli, geçiş metalleri grubunda, kıymetli metallerdendir. Korozyona dayanıklı olup bazı bakır ve nikel cevherlerinde bulunur. Kuyumculukta, laboratuar cihazlarında, elektrik kontaktlarında, dişçilikte ve otomobil egzost kontrol cihazlarında kullanılır. Önemli özellikleri Platin saf haldeyken gümüşümsü beyaz renklidir. Korozyona dayanıklıdır. Platin grubu metallerin altı üyesinin de (rutenyum, rodyum, paladyum, osmiyum, iridyum, ve platin) katalitik özellikleri çok üstündür. Bu nedenle platin, otomobillerin egzost sistemlerindeki katalitik konverterlerde ve bujilerin uçlarında kullanılır. Platin, yüksek aşınma ve kararma direncinden ötürü ideal bir hassas kuyumculuk metalidir. Platin altından daha kıymetlidir. Platin fiyatları, piyasadaki arz-talep dengesine göre değişmekle birlikte normalde altının iki mislidir. 18. yüzyılda platinin nadir bulunur oluşu, Kral XV. Louis'nin onu, "krallara layık tek metal" olarak tanımlamasına neden olmuştur. Göze çarpan diğer özellikleri arasında; kimyasallara karşı direnç, çok üstün yüksek sıcaklık özellikleri, ve kararlı elektriksel özellikler sayılabilir. Platin havada hiçbir sıcaklıkta korozyona uğramaz, ancak siyanür, halojenler, kükürt, ve alkaliler tarafından korozyona uğratılır. Hidroklorik asit (HCl) ve nitrik asit (HNO3) içerisinde çözünmez fakat, kral suyu (aqua regia) olarak bilinen karışımda kloro-platinik asit oluşturarak çözünür. Bilinen oksidasyon kademeleri +2, +3, ve +4 tür. ... Devamı

06 05 2014

Saint Pierre Kilisesi Ve Özellikleri

Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde, kentten 2 km. uzaklıkta Habib-i Neccar Dağı eteklerindedir. Doğal bir mağara iken eklemelerle kiliseye dönüştürülen St. Pierre'nin, dünyanın ilk kilisesi olduğuna inanılmaktadır.   Ayrıca tarihte ilk defa bu kilisede Hz. İsa'nın dinini tanıyanlara "Hristiyan" denmiştir. Kilise, İsa'nın 12 havarisinden biri olan St. Pierre'nin İsa'nın ölümünden sonra Hristiyanlığı yaymaya çalıştığı yer olarak önemli bir dini merkezdir. 1963 yılında Papa 6. Paul tarafından hac yeri olarak ilan edilmiştir. Her sene 29 Haziran günü burada tören düzenlenmektedir. Kilisenin zemininde mozaik kalıntıları, duvarlarda ise freskler bulunmaktadır. Apsis'in sağında kayalardan sızan suyun toplandığı küçük bir havuz (vaftiz suyu), solunda ise saldırılar sırasında kaçmak için kullanılan gizli tünelin girişi vardır. Tünelin sonundaki günahkarlar hamamında cehennem kayıkçısı Haron kabartması yapılmıştır.   Stauris dağının (Haç dağı) batısında kayalara oyulmuş 13m derinliğinde, 9,5m genişliğinde, ve 7m yüksekliğinde bir mağaradan oluşmaktadır. Antakya'daki ilk Hıristiyanların gizli toplantıları için kullandıkları bu mağara Hıristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul edilir.   İncil'in 'Resullerin İşleri' (11:25-27) bölümünde Barnabas'ın Tarsus'a giderek Pavlos'u Antakya'ya getirdiği, Antakya'da bir yıl birlikte çalışarak Hıristiyanlığı yaydıkları ve bu dine inananlara 'Hıristiyan' adının verilmesinin Antakya'da gerçekleştiği bilinmektedir.   Bu bilgilere ek olarak Pavlos'un Galatyalılara yazdığı mektupta (Galatyalılara 3:11-21) Antakya'ya gelen Petrus ile Hıristiyanlığın o günkü durumunu tartıştığını belirtmektedir. Hıristiyan gel... Devamı

26 02 2014

EVLERDEKİ KLİMALARIN DOĞRU KULLANIMI VE BAKIMI

Alar­ko Car­ri­er’­ın des­te­ği ile ERA Re­se­arch ta­ra­fın­dan 15 il­de 815 ki­şi ile gö­rü­şü­le­rek ger­çek­leş­ti­ri­len “K­li­ma Kul­la­nım Alış­kan­lık­la­rı Araş­tır­ma­sı­”n­dan çar­pı­cı bir so­nuç el­de edil­di. Ön­ce­ki se­ne­ler­de ya­pı­lan bu araş­tır­ma­ya gö­re, Türk hal­kı­nın yüz­de 85’i­nin bu­lun­du­ğu me­ka­nı so­ğu­tur­ken kli­ma­yı yan­lış kul­la­nı­yor. Na­sıl ko­ru­na­ca­ğız? Kli­ma kul­la­nı­mın­da öne çı­kan en önem­li yan­lış, bu­lu­nu­lan me­ka­nı so­ğu­tur­ken, kli­ma­yı nor­mal oda sı­cak­lı­ğı olan 23 – 24 de­re­ce ye­ri­ne 18 de­re­ce­ye dü­şür­mek. Araş­tır­ma so­nuç­la­rı­na gö­re hal­kın yüz­de 79’u kli­ma kul­la­nır­ken sı­cak­lık ayar­la­ma­da or­ta­mı bir­den so­ğut­ma yo­lu­na gi­de­rek has­ta­lı­ğa da­ve­ti­ye çı­ka­rı­yor. Has­ta­lık­lar ara­sın­da si­nü­zit, bron­şit, göz il­ti­ha­bı, sırt ve bo­yun tu­tul­ma­la­rı ve bu­na ben­zer ra­hat­sız­lar ola­rak sı­ra­la­nı­yor. Uz­man­lar, or­ta­mın aşı­rı so­ğu­tul­ma­ma­sı­nı ve kli­ma­la­rın üf­le­di­ği ha­va­ya di­rekt ma­ruz kal­ma­ma­ya özen gös&s... Devamı

07 02 2014

Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Faktörler Nelerdir

Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Faktörler   1)Sıcaklık Çok yüksek sıcaklıklarda enzimlerin yapısı bozulacağından kimyasal olayın hızı yavaşlar enzimlerin en iyi çalıştıkları sıcaklık aralığı 35 ile 37 derecedir.Düşük sıcaklıklardan etkilenmezler. 2)Enzim Miktarı Enzim miktarı arttıkça reaksiyon hızıda artar. 3)Madde Miktarı Madde miktarı arttıkça olayın hızıda artarsonra sabit kalır. 4)Su Su olmadan enzimler çalışamazlar. 5)pH Değeri  Enzimlerin en iyi çalıştıkları pH 7'dir 6)Aktivatör Madde Enzimlerin hızını arttıran maddelerdir. 7)İnhibitör Madde Enzimlerin hızını yavaşlatan maddelerdir. Enzimlerin Adlandırılması 1)Eğer enzimler pasif olarak çalışıyorlarsa etki ettikleri maddenin sonuna -jen eki alarak adlandırılırlar. Tripsin---->Tripsinojen Pepsin--->Pepsinojen 2)Enzimler aktif olarak çalışıyorlarsa etki ettikleri maddelerin sonuna -az eki alarak adlandırılır. Maltaz Laktaz Amilaz Proteaz   Enzimler protein yapısında olduğu için, ortamdaki sıcaklık değişmelerinden etkilenir. Enzimler belirli sıcak*lıkta çalışır. Enzimin en iyi çalışabileceği sıcaklığa optimum sıcaklık denir (30-35 °C). Daha düşük ve daha yüksek Sıcaklık, enzimlerin çalışma hızını azaltır. Enzimlerin yapısı yüksek Sıcaklıkta tamamen bozulurken, düşük sıcaklıkta bozulmaz. Soğuk, enzimin yapısını bozmadığı için, dondurmak sure*tiyle besin maddelerinin saklanması, enzimlerin inaktif hâle geçirilmesiyle sağlanır. pH derecesi : Her enzimin en iyi çalıştığı optimum bir pH aralığı vardır. Genellikle enzimler pH'nin 7 olduğu ortamlarda en iyi çalışırken bazıları farklılık gösterir. Örneğin, insanda pepsin pH= 2 ortamda, tripsin pH=8.5 olan ortamda en iyi çalışır. Enzim Yoğunluğu : Ortamda yeterli substrat var... Devamı

07 02 2014

CANLILARI OLUŞTURAN ORGANİK BİRLEŞENLER NELERDİR

BESİNLER Organik Besinler Karbonhidratlar Sindirilirler Yağlar Sindirilirler Proteinler Sindirilirler Vitaminler Sindirilmezler İnorganik Besinler Mineraller Sindirilmezler Su Sindirilmezler • Enerji vericiler : Karbonhidrat, yağ, protein Enerji verimi : Yağ, protein, karbonhidrat Yapıcı-onarıcı : Protein, yağ, karbonhidrat Düzenleyiciler : Protein, vitamin, mineraller, su Açlık anında kullanım sırası : Karbonhidrat, yağ, protein Sindirim kolaylığı : Karbonhidrat, protein, yağ KARBONHİDRATLAR • C,H ve O 'den meydana gelmiştir.3 çeşittir. • İki önemli görevi vardır.1)Enerji kaynağı 2)Yapısal madde(Bitkilerde çeperin yapısına,bütün  canlı hücrelerde de zarın yapısına katılarak görev yapar.ATP,DNA,RNA,NAD,NADP,FAD’ da bulunur. 1) MONOSAKKARİTLER • Sindirime uğramazlar. • Yalnızca ototroflar tarafından sentezlenir. • İçerdikleri C sayısına göre 2'ye ayrılırlar. a) 5C'lu şekerler : Riboz, Deoksiriboz (Pentozlar) b) 6C'lu şekerler : Glikoz, Galaktoz, Fruktoz (Hegsozlar) • Monosakkaritlerin difüzyon hızları şöyledir. Galaktoz > Glikoz > Fruktoz • Riboz  ATP ve RNA'da bulunur. Deoksiriboz  DNA'da bulunur. • Glikoz  Bal,üzüm ve incirde bol bulunur.Açlık ve koma anında kullanılır. • Fruktoz  Bal ve olgun meyvelerde bol bulunur.(=meyve şekeri) • Galaktoz Süt ve süt ürünlerinde bol bulunur.(=süt şekeri).Tabiatta az bulunur. Hayvansal  bir besin kaynağıdır. 2) DİSAKKARİTLER • İki monosakkaritin birleşmesinden meydana gelir. • Glikoz + Glikoz = Maltoz (meyve şekeri) Glikoz + Fruktoz = Sakkaroz = Sükroz (Çay = Pancar şekeri) Glikoz + Galaktoz = Laktoz (süt şekeri) • Maltoz ve sükroz bitkilerden, laktoz da hayvanlardan ve ins... Devamı

07 02 2014

Vücudumuzdaki enerji Çeşitleri ve Faydaları

Vücudumuzdaki Enerji Çeşitleri Ve Faydaları Biyoenerjinin kelime anlamı; doğal olan enerjidir. Bilim; insan organizmasının yalnız moleküllerden oluşan, fiziksel bir yapıya sahip olmadığı, tüm kainatta olduğu gibi, bir enerji alanına sahip olduğunu doğrular. Vücut içerisindeki, devamlı bir titreşim ve düşük voltajlı elektromanyetik akım vardır. Elektromanyetik akım; fiziksel bedenle sınırlanmamıştır. Böylece, bir bedenden diğerine akış yapılabilir. Bu elektromanyetik akım; bedenin sağ tarafında toplanmıştır. Biyoenerji akışı insanla sınırlı değildir. Tüm maddeye akar. Bitkilerin insanlarınkine zıt bir kutbu vardır. Onlarla aramızda hür bir kanal açılır. Sağlıklı bir vücutta negatif bir enerji bulunmaz. Vücudun herhangi bir yerinde problem varsa; o bölge negatif enerji üretmeye başlar. Daha doğrusu; beyin ile o bölgenin iletişimi kopmuş demektir. Bun nedenle; bedenimizin tümünü ayakta tutan beyinin düşünce ve yapılandırma bölümü ile aradaki bağı kopartmamak gerekir. Prana; Sanskrit dilinde kelime anlamı yaşam gücü demek olan, iyi sağlık durumunu muhafaza eden ve bedeni canlı tutan görünmez biyoenerji ya da yaşamsal enerjidir. Japonlar; bu esrarengiz enerjiye Kİ, Çinliler CHİ, Yunanlılar PREVMA, Polonyalılar MANA, İbraniler RUAH derler. Yaşam nefesi anlamında pranik şifacılık, çok çeşitli hastalıkların tedavisinde, yaşamsal enerji yada enerji şifacılığının (ki Prana’nın kullanımıdır) bir çeşididir. Görünmez Enerji Nedir? Bilimsel kanıt, biyoenerjinin varlığını ve fiziksel bedenin iyi ve sağlıklı oluşuyla ilgisini anlaşılır şekilde ispatlar. Seçkin Rus bilim adamları tarafından yönetilen bilimsel deneylere dayanarak, Semyon Kirlian; fotoğrafladığı insanların, hayvanların ve bitkilerin ultrahassas bir kamera yöntemiyle fiziksel bedenin etrafı... Devamı

09 01 2014

Selfie Nedir Anlamı

Oxford Sözlükleri Direktörü Judy Pearsall, sözcüğün ilk kez 2002 yılında Avustralya'da düzenlenen çevrimiçi bir forum sırasında kullanıldığını söyledi 'Selfie' Oxford tarafından yılın kelimesi seçildi. "Bir kişinin telefon kullanarak kendi fotoğrafını çekmesi" ve daha sonra internette paylaşması anlamına gelen selfie, tüm dünyada kullanılıyor. Dünyanın dört bir yanında kullanılan İngilizce sözlükleri basan Oxford Üniversitesi Yayınevi, fotoğraf paylaşım sitesi Instagram ve sosyal paylaşım sitesi Twitter üyelerinin sayısındaki artışa paralel olarak "selfie" sözcüğünün kullanımında büyük bir patlama olduğunu açıkladı. Oxford Sözlükleri Direktörü Judy Pearsall, ilk kez 2002 yılında Avustralya'da düzenlenen çevrimiçi bir forum sırasında kullanılan selfie sözcüğünün, iki yıl sonra fotoğraf paylaşım sitesi Flickr ile yaygınlaşmaya başladığını söyledi. Selfie'nin rakipleri arasında "internetten daha düşük fiyata satın almadan önce ürünü görmek için dükkanları dolaşmak" anlamına gelen "showrooming"; pop yıldızı Miley Cyrus'un gösterisinin ardından kışkırtıcı dansları tanımlamak için kullanılmaya başlanan "twerk"; bir TV dizisinin bölümlerini art arda ve kısa zaman içinde izlemek" anlamına gelen "binge-watch" ve medyanın ilgisine mazhar olan dijital para pirimi "Bitcoin" vardı. Dünyanın en çok kullanılan sözlüklerini hazırlayan Oxford Üniversitesi Yayınevi araştırmacıları, her sene o yılın ruhunu en iyi yansıtan bir sözcüğü ya da ifadeyi seçiyor ve yılın sözcüğü ilan ediyor. 2005 yılının sözcü... Devamı

31 12 2013

KARAT KIRAT NEDİR NERELERDE KULLANILIR

  Karat ve Kırat nedir pırlanta Mücevher Karat Nedir? Pırlantanın Karat Ağırlığı Karat, Pırlantanın ağırlığıyla ilgili bir kavramdır ve aslında bir ağırlık ölçüsü olduğu halde sıklıkla büyüklükle karıştırılır. Bir karat, 200 miligrama eşittir. Bir karat 100 noktadır; 0.25 karat: 25 noktalık veya ¼ karattır. Ancak nokta sistemi tersine işaret etse de, 1 karat Pırlanta ½ karatlık Pırlantanın maliyetinin tam iki misli değildir. Pırlantalar çıkarıldığında büyük taşların küçük olanlardan çok daha nadir bulunduğu keşfedildi ki bu da, büyük pırlantaları çok daha değerli kılıyordu. Örneğin, 2 karat pırlanta 1’er karatlık iki pırlantatan çok daha pahalıdır (ve daha nadirdir) ve 0.30 karat pırlanta, heri biri 0.01 karat 30 pırlantadan çok daha pahalıya mal olur. Pırlantanızın Ağırlığını Seçerken Dikkat Edeceğiniz Noktalar Pırlantanızın kesim, renk, berraklık derecesine karar verdiniz mi, bütçenize uygun karat ağırlığına karar vermeniz kolay olur. Büyüklük, pırlantaya değer biçmede en belirgin faktördür, ancak biliyorsunuz ki iki eşit büyüklükte pırlanta kalitelerine bağlı olarak çok farklı fiyatlarda olabilirler. Bununla birlikte yüksek kalitede pırlantaların her büyüklükte bulunabileceğini de unutmamakta yarar var. - Kesim ve montaj bir pırlantayı gerçek ağırlığından daha küçük veya daha büyük gösterebilir. - Bir pırlantanın kısmi ağırlığını değil de daima gerçek birim ölçüsünü öğrenin. - Zaman zaman kuyumcular, 0.90 karat pırlantayı 1 karatlık diye satmaya kalkışır. 1 karat pırlanta 0.90 karat pırlantatan çok daha pahalı olacaktır. - Pırlantalara bazen daha büyük göstermek içi... Devamı

31 12 2013

TARİH NEDİR ÖZELLİKLERİ

Tarih Nedir ? Tarih, insanoğlunun geçmişte yaşadığı olayları yer ve zaman göstererek sebep ve sonuçlarıyla belgelere dayalı olarak inceleyen bilim dalıdır. Tarih Olaylarının Özellikleri; 1-) Tarihi olaylar tekrarlanamaz. 2-) Tarihte deney ve gözlem yapılamaz. 3-) Tarihi olayların değişebilme özelliği vardır. 4-) Tarihte süreklilik vardır.(Sebep-Sonuç) Tarih Biliminin Yönetmi; 1.Tarama(Kaynak Arama) 2.Tasnif(Sınıflandırma) 3.Tahlil(Çözümleme) 4.Tenkit(Eleştiri) 5.Terkip(Sentez) Tarihin Tasfini(Sınıflandırılması) 1-) Zamana Göre 2-) Yere Göre 3-) Konuya Göre Devamı

29 12 2013

ET VE YUMURTA TAVUK IRKLARI İSTATİSTİK PERFORMASLARI

  TAVUK IRKLARI ET VE YUMURTA TAVUK CİNSLERİ   -----Tavuğun Kökeni Ve Evcilleştirilmesi------ ‘’Tavuk’’ , PHASİANİDAE (sülüngiller) familyası, GALLUS (Tavuk) cinsi ve Gallus domesticıs türüne aittir. Evcil tavuklar diğer Gallus türlerinden , ağızlarında diş bulunmayışı ve başlarında ibik olması ile ayrılır. Tavuk ırklarının 4 yabani formları vardır: 1. Gallus gallus veya Gallus bankiya (kırmızı orman tavuğu) 2. Gallus lafayeti (seylan orman tavuğu ) 3. Gallus sonnerati (gri orman tavuğu) 4. Gallus varius (siyah veya yeşil orman tavuğu) AÇIKLAMALARI 1. Bu yabani formlardan en geniş yayılama alanı bulan Gallus gallus veya Gallus bankiva ‘nın bugünkü evcil tavuğun atası kabul edilmektedir. Kırmızı renkleri , koyu gri bacakları , horozda testere dişleri gibi bölümlü büyük ibik yapısı ile tanımlanır. Yumurtaları oldukça küçüktür ve yumurta verimleri yaklaşık 8 adettir. Canlı ağırlıkları 500-1100 g kadardır. Kırmızı orman tavuklarında genellikle monogami görülür. 2. Tanınmış güzel tüy renklerine sahiptir. Her iki cinsiyette sarı-pembe bacak rengi görülür. Horozlar oldukça büyük ve düz bir ibik yapısına sahiptir. Bazı alt türlerinde monogami , bazılarında poligami görülebilir. Yumurtaları oldukça küçük ve kahverengi-kırmızı lekeler taşır. Bir kuluçkada yaklaşık 4 adet yumurta yumurtlarlar ve ağırlıkları 500-1200g’dır. 3. Uçuculuğu en fazla olandır. Bunlarda genellikle monogami hakimdir. Tavuklarda bir kuluçkada 6-13 yumurta yumurtlar. Ağırlıkları 700-1200g’dır. Horozlarda üst kuyruk tüyleri bükülerek alt tüyleri kapatmaktadır. 4. Horozlarda ibik halkalar halinde kırmızı , yeşil , pembe , mavi gibi renklerden o... Devamı

29 12 2013

ÖZDEŞLİK DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER KONU ANLATIMI

  Özdeşlik, Denklemler ve Eşitsizlikler ( # ) Parantez Açılımları a ( x + b ) = ax + b Örnek: 4 ( x + 5 ) = 4x + 20 x ( x + a ) = x² + ax Örnek: 3x ( x + 2 ) = 3x² + 6x Örnekleri çoğaltabilirsiniz. ( # ) Ortak Parantez Alma x² + ax = x.x + a.x = x ( x + a ) Örnek: x² - x = x.x - 1.x = x ( x- 1 ) Örnekleri çoğaltabilirsiniz. ( # ) Tam Kare Tam karenin hikayesi şudur: 1. karesi + 1. ile 2.'nin çarpımının 2 katı + 2.'nin karesi Denklem ( x + k )² olsun. Formül olarak ise x² - 2kx + k² ' dir. Örnek: ( x + 2 )² = x² + 4x + 4 Örnekleri çoğaltabilirsiniz. ( # ) İki Kare Farkı Genel formülü, x² - a² = ( x - a )( x + a ) 'dır. Örnek: x² - 4 = ( x - 2 )( x + 2 ) Örnek: x² + 4 = ifadesinin özdeşi yoktur. Örnekleri çoğaltabilirsiniz. ( # ) İki Küp Toplamı ve Farkı x³ + y³ = ( x + y )( x² - xy + y²) veya x³ - y³ 0 ( x -y )( x² + xy + y² ) Örnek: x³ + 8 = ( x + 2 )( x² - 2x + 4 ) Örnekleri Çoğaltabilirsiniz. ( # ) Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler a ve b bir sayı ve a sıfırdan farklı olmak üzere, ax + b = 0 birinci dereceden denklemdir. Not: Birinci dereceden denklemi çözmek için x'i yalnız bırakıp eşitliğin diğer tarafındaki sayıya bölmek gerekir. Not: Eşitliğin her iki tarafında da x değeri varsa eğer; x'li olan değerler bir tarafa, tam sayılar ise bir tarafa toplanarak işlem yapılır. Örnek: 5x - 6 = 2x + 6 denkleminde x kaçtır. 5x - 2x = 6 + 6 ( x'li ifadeleri bir tarafa tam sayılı ifadeleri bir tarafa topladık) 3x = 12 x = 4 olarak bulunur. Örnekleri Çoğalt... Devamı

29 12 2013

PLASTİK AMBALAJLARIN ÜZERİNDEKİ NUMARALARIN ANLAMLARI

   Plastikler türlerine göre 1’den başlayarak 7’ye kadar numaralandırılıyor. Numara varsa kolay ama yoksa aman dikkat. Öte yandan 3, 6 ve 7 no’lu plastiklerden uzak durulmalı. Bunlar zararlıdır.  “1’in anlamı, PET veya PETE polietilen demektir. Genelde su, iki litrelik alkolsüz içecekler ve yağların konduğu pet şişelerde kullanılır. Cam gibi şeffaftır, zararsızdır. 2 ise HDPE yüksek yoğunluklu polietileni işaret etmektedir. Deterjan ambalajları ve pet sütlerde bulunur bu da zarar içermez. 3 rakamı PVC polivinil klorid içermektedir. Streç folyo, dış mekanda kullanılan eşyalar, plastik pipo, zemin malzemesi, duş perdeleri, şeffaf ve kabartmalı plastik ambalajlarda kullanılır, zararlıdır. 4 rakamı LDPE az yoğunluklu polietilendir. Kuru temizleme ve çöp torbaları, yemek saklama kaplarında bulunur, zararsızdır. 6’nın anlamı PS polistirendir. Yemiş paketleri, plastik bardak-tabak, markette etin satıldığı köpük tabak, hazır paket fast food ürünlerindendir, zararlıdır. 7 ise diğer ürünleri işaret etmektedir. Bunlar birden altıya kadar kullanılan plastiklerin dışında kalanlardır. Yemek saklama kapları ve bazı pet şişelerde bulunur, kullanılması oldukça zararlıdır.... Devamı

28 12 2013

SES Mİ HIZLI YOKSA IŞIK MI

Yağmurlu havalarda şimşek olayını gözlemledikten kısa bir süre gök gürültüsünü duyarız.Aslında bu iki olay aynı anda meydana gelmektedir. Bu olayları farklı zamanlarda algılamamızın sebebi ışığın ve sesin hızlarının birbirinden farklı olmasıdır.Şimşeği ( Yıldırım için de aynı durum geçerlidir) algılamamızın sebebi ışıktır.Şimşeği gök gürültüsünden daha önce algıladığımıza göre ışık sesten hızlıdır. Işık ile ses hızı arasındaki fark çok fazladır.Işık bir saniyede 300000 km yol alabilirken,ses bir saniyede 340 metre yol alır.(Verilen değerler bulunulan ortama göre değişebilir). Devamı

28 12 2013

HAREKETLİ MAKARALAR VE KULLANIM ALANLARI

Üzerine bükülebilir elastik elemanlar sarılabilen kenarları çıkıntılı silindir. Kullanılan elastik elemanlar iplik, ip, halat, kablo, zincir, şerit, filim vb. çok çeşitli yapıda olabilirler. Günümüzde çeşitli kullanma alanları bulan bu elemanın, M.Ö. beşinci yüzyıldan beri kullanıldığı sanılmaktadır. Günlük hayatta üzerlerine iplik ve fotoğraf filmi gibi elemanlar sarılarak bunların muhâfazası için kullanılır. Fakat esas önemli kullanma alanları, elastik elemanlar yardımıyla güç ve kuvvet nakli için, mekanik bir eleman olarak kullanılmalarıdır. Denizcilikte, bilhassa yelkenli gemilerde kullanılan en önemli tertibatlardan biridir. Konveyör, vinç ve kren gibi taşıma ve kaldırma makinalarında çok geniş kullanma alanı bulur. Değişik bir kullanma alanı da tankların palet sistemlerinin tahriki ve desteklenmesidir. Makaralar, genellikle bir yükün kaldırılmasında halat veya zincir gibi elemanlarla kullanılarak; kuvvetin yönünü değiştirip, yükün kaldırılmasını kolaylaştırmak veya palanga gibi makara sistemleri yardımıyla gerekli kaldırma kuvvetini azaltmak gâyesiyle kullanılır. Makara, içinde kama kanalı ve makara pernosunun geçtiği delik bulunan göbek, halat veya zincirin geçtiği kanallı çemberi ihtivâ eden jant ve bu iki kısmı birbirine birleştirerek destekleyen gövdeden meydana gelir. Jant kanalından makaraya sarılan halat veya zincirin ucuna kaldırılacak yük takılıp, diğer ucuna istenen yönden kuvvet tatbik edilir. Halatın kuvvet tatbiki ile çekilmesi makarada dönme meydana getirerek yükün kaldırılmasını sağlar. Jant veya makara çemberinin kesiti, kablo ve halatların geçmesi için dibi yuvarlatılmış “V” biçiminde bir yiv şeklinde yapılır. zincirlerin geçişi i&cc... Devamı

26 12 2013

RASYONEL NEDİR ANLAMI

    1- Akla ve düşünce ya­salarına uygun olan; 2- Akıl içeren, aklın varlığı ya da faaliyetiyle belirlenen şey; 3- Akıl­lı, akılcı bir biçimde gerçekleşmeye veya fonksiyon göstermeye,  rasyonel bir araştır­maya katılmaya yetili olma durumu; 4- Anla­şılmaya uygun, elverişli bir yapıda olma hali Devamı

25 12 2013

Senkronize Yüzme Nedir Kuralları

Senkronize Yüzme Nedir?   "Senkronize yüzme"  diğer adıyla su balesi- Yüzme ile dans ve jimnastiğin harmanlanarak yapıldığı bir spordur. 1800'lü yılların sonunda ortaya çıkmış olmasına rağmen uzun yıllar sirk ve panayırlarda gösteri şeklinde sunuldu. 1952 yılında Uluslararası Yüzme Federasyonu tarafından tanınarak, aynı yıl düzenlenen Helsinki Olimpiyatları'nda gösteri sporu olarak yer aldı. 1973'te ilk kez Senkronize Yüzme Dünya Şampiyonası yapıldı. 1984'te Olimpiyat programına dahil edildi. Senkronize yüzme iki kişi veya takım olarak yapılabilir.Takım halinde yarışlarda genellikle sporculardan biri lider olur ve takımı o yönetir. Bu lider bazen önde bazende ortada olur ancak yarışma esnasında seyirci liderliği fark etmez. Puanlamayı da farklı ülkelerden hakemler yapar. Havuza atlamadan önceki duruş, havuza atlayış, havuzdan çıkıştaki uyum, puan beklerken sıralanma, hakem ve seyirciyi selamlama, müziğe uyma, arkadaşa-takıma uyma, su altındaki uyum, mayoların FINA nın belirttiği kurallar çerçevesinde olması gibi unsurlar 10 üzerinden puanlanır. Hemen hemen tüm sporcular senkronize yüzme sporunun aynı zamanda artistik bir yönünün olması dolayısıyla suya dayanıklı makyaj ve saçlarıyla yarışırlar Devamı

25 12 2013

BEYGİR GÜCÜ NEDİR FİZİK

Teknikte kullanılan bir güç birimi. Beygir gücü, 75 kilogram ağırlığındaki bir cismi bir saniyelik zaman içinde bir metre yüksekliğe çıkaran kuvvetin gücüne eşittir. İlkin İngiliz bilgini James Watt (1736 - 1819) tarafından tarif edilmiştir Devamı

25 12 2013

ELMA İLE İLGİLİ ATASÖZLERİMİZ VE AÇIKLAMALARI

ELMA İLGİLİ ATASÖZLERİMİZ VE AÇIKLAMALARI Yarım elma gönül alma Sunulan armağan küçük de olsa, gönül almaya yeter. Çünkü önemli olan dostlarımızı unutmadığımızı, hatırladığımızı ortaya koymaktır. Elmayı heybenden, Eşeği semerden eksik etme. Elmanın faydalı olduğunu belirtmek için, ( Heybe= Çanta)  Eksik etmemizi. Eşeği ise semersiz binilmeyeceği için, Eşeğide semersiz bırakmamak lazım geldiğini bu Atasözümüz de belirtilmiş. Elma yanak kızartır. Hastalık yanak soldurur.  Bu Atatsözümüzün anlamıda: Elmanın sağlığımıza iyi geldiği anlatılmaktadır. Elmayı yemem deme, Yaşını sakın söyleme. Elma yiyenlerin, uzun yaşadığını anlatan, Atasözümüz.  Elmanın dibi göl, armudun dibi yol (olmalı): 1. Elma ağacı sulak yerde, armut ağacı ulaşılabilecek yerde olmalı. 2. Her kişi ve olay özelliğine göre ayrı bir davranış gerektirir. Elmayı çayıra, armudu bayıra: Elma fidanını düz ve sulak yere, armut fidanını bayıra, su tutmayan yere dikmeli. Elmayı soy da ye, armudu say da ye: Elma kabuğu soyularak yenmeli, armut ise çok yenmemelidir. 2. Her işi yoluna, yöntemine göre yapmak gerekir. ELMA İLE İLGİLİ DEYİMLER Elma yanak: Kırmızı yanak anlamı taşır. Elmanın yarısı o, yarısı bu: Birbirine çok benzeyen kimseler için kullanılır. ... Devamı

24 12 2013

KISKANÇLIĞI YENMEK İÇİN NE YAPMALIDIR

  İşte içinizdeki kıskançlık canavarını kontrol altında tutabilmeniz için düşünmeniz gerekenler Psikologlar genellikle deliliğin yakın kuzeni diye adlandırıyor Kökeni ne olursa olsun romantik kıskançlık genellikle gerçek temellere dayanmaz ve bizi tamamen kaybetmişiz gibi hissetmemize sebep olur Eğlenceli değil Muhakeme yeteneğimiz olması sevindirici Pozitif düşüncenin gücü: Bir kıskançlık krizini kontrol edemeyebilirsiniz ama biraz da yoğunlaşma ile düşüncelerinizi daha mutlu bir yere götürebilirsiniz Psikolog Ayala Pines Romantic Jealousy'nin yazarı eski mutlu zamanlara konsantre olmayı öneriyor "Sevgilinizin en son yaptığı güzel şey ya da kendinizi harika hissetmenize sebep olan güzel bir şey" gibi Kalıcı bir çözüm değil ama elinizdeki kadehin içindekini diğer kadının suratına fırlatmamanıza yarayabilir İkinci bir fikir sorun: Kıskançlık krizinizi sevgilinizin gözleri önüne sermeden önce mutlaka ikinci bir fikir edinin; bu en yakın arkadaşınız olabilir Sizin göremediğiniz ayrıntıları fark eder ve tarafsız davranmanıza yardımcı olur Kendi kıskançlık ucubenizi sahiplenin: Kıskanç bir insan değilmişsiniz gibi davranmaktan vazgeçin çünkü kabarıp kabarıp daha yıkıcı bir patlama ile bitmesi muhtemeldir Bunun yerine kıskançlığınızı tetikleyen insan/durumla ilgili sorular sormaya başlayın, Neye benziyor, ondan etkilendi mi, ne hakkında konuştular? Zamanla, bu soruları suçlayıcı bir tavırla değil, doğal bir tavırla soracak kıvama geleceksiniz Bebek adımları. Rakibinizi tanıyın: Partnerimizin bir başkası ile birlikte kaçtığını düşündüğümüzde bize tercih edilenin Tanrının yarattığı en mükemmel canlılardan biri olduğunu düşünmemiz komik. Halbuki ... Devamı

24 12 2013

ANKARA ANADOLU MEDENİYETLER MÜZESİ HAKKINDA BİLGİ

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Atpazarı olarak isimlendirilen semtte, Ankara Kalesi'nin dış duvarının güneydoğusundaki yeni işlev verilerek düzenlenmiş iki Osmanlı yapısında yer alır. Bu yapılardan biri Mahmut Paşa Bedesteni, diğeri Kurşunlu Han'dır. Bedestenin; Fatih dönemi baş vezirlerinden Mahmut Paşa tarafından 1464-1471 tarihleri arasında yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Kitabesi yoktur. Kaynaklarda Ankara sof kumaşlarının buradan dağıtıldığı yazılıdır. Yapının planı klasik tiptedir. Ortada 10 kubbe ile örtülü dikdörtgen planlı kapalı mekân, karşılıklı yerleştirilen üstü beşik tonozlarla örtülü 102 dükkândan meydana gelen bir arasta ile çevrilmektedir. Kurşunlu Han, tahrir defterlerine, sicil kayıtlarına dayanan son araştırmalara göre Fatih dönemi baş vezirlerinden Mehmet Paşa'nın İstanbul'un Üsküdar Semti'ndeki imaretine vakıf olarak yaptırılmıştır. Kitabesi yoktur. 1946 yılındaki onarımda II. Murat'a ait sikkeler ele geçirilmiştir. Bu buluntular, hanın 15. asrın ilk yarısında var olduğunu kanıtlar niteliktedir. Han, Osmanlı Devri hanlarının tipik plan karakterinde olup ortada avlu ve revak sırası ile, bunları çeviren iki katlı odalardan oluşur. Zemin katta 28, birinci kata 30 oda yer alır. Odalar ocaklıdır. Odanın batı ve güney yönlerinde yer alan bodrum katta "L" tipinde bir ahır kısmı mevcuttur. Hanın kuzey cephesinde 11, doğu cephesinde 9 ve giriş eyvanı içerisinde karşılıklı yerleştirilen 4 dükkân yer alır. Hanı yaptıran Mehmet Paşa, 1467 yılında bedesteni yaptıran Mahmut Paşa'nın azlinden sonra başvezir olmuş ve 1470 yılına kadar görevde kalmıştır. Üsküdar'da cami, imaret ve medresesi olup kendisi orada gömülüdür. Bugün müzeyi oluşturan bu iki yapı, 1881 yılındaki son yangından sonra terkedilmiştir. ... Devamı