26 02 2014

EVLERDEKİ KLİMALARIN DOĞRU KULLANIMI VE BAKIMI

Alar­ko Car­ri­er’­ın des­te­ği ile ERA Re­se­arch ta­ra­fın­dan 15 il­de 815 ki­şi ile gö­rü­şü­le­rek ger­çek­leş­ti­ri­len “K­li­ma Kul­la­nım Alış­kan­lık­la­rı Araş­tır­ma­sı­”n­dan çar­pı­cı bir so­nuç el­de edil­di. Ön­ce­ki se­ne­ler­de ya­pı­lan bu araş­tır­ma­ya gö­re, Türk hal­kı­nın yüz­de 85’i­nin bu­lun­du­ğu me­ka­nı so­ğu­tur­ken kli­ma­yı yan­lış kul­la­nı­yor.

Na­sıl ko­ru­na­ca­ğız?

Kli­ma kul­la­nı­mın­da öne çı­kan en önem­li yan­lış, bu­lu­nu­lan me­ka­nı so­ğu­tur­ken, kli­ma­yı nor­mal oda sı­cak­lı­ğı olan 23 – 24 de­re­ce ye­ri­ne 18 de­re­ce­ye dü­şür­mek. Araş­tır­ma so­nuç­la­rı­na gö­re hal­kın yüz­de 79’u kli­ma kul­la­nır­ken sı­cak­lık ayar­la­ma­da or­ta­mı bir­den so­ğut­ma yo­lu­na gi­de­rek has­ta­lı­ğa da­ve­ti­ye çı­ka­rı­yor. Has­ta­lık­lar ara­sın­da si­nü­zit, bron­şit, göz il­ti­ha­bı, sırt ve bo­yun tu­tul­ma­la­rı ve bu­na ben­zer ra­hat­sız­lar ola­rak sı­ra­la­nı­yor. Uz­man­lar, or­ta­mın aşı­rı so­ğu­tul­ma­ma­sı­nı ve kli­ma­la­rın üf­le­di­ği ha­va­ya di­rekt ma­ruz kal­ma­ma­ya özen gös­te­ril­me­­si­ni tav­si­ye edi­yor.

Ya­lı­tım da önem­li

Araş­tır­ma­ya ka­tı­lan­lar ara­sın­da yüz­de 84 ora­nın­da yay­gın gö­rüş “k­li­ma­nın yan­lış kul­la­nım­da has­ta et­ti­ği­” olur­ken, “k­li­ma­nın her du­rum­da has­ta et­ti­ği­” gö­rü­şü­nü sa­vu­nan­la­rın ora­nı yüz­de 8 ola­rak öl­çül­dü. Araş­tır­ma­ya gö­re, ya­zın sı­cak ha­va­lar­da bu­lun­duk­la­rı or­ta­mın kli­ma­sız ol­ma­sın­dan ra­hat­sız ol­ma­yan­la­rın ora­nı yüz­de 30 iken kli­ma­sız or­ta­mı ter­cih eden­le­rin ora­nı ise yüz­de 5 şek­lin­de be­lir­len­di. Ev­ler ve kü­çük iş­yer­le­ri için kli­ma ko­nu­sun­da­ki önem­li tav­si­ye­ler şöy­le sı­ra­la­na­bi­lir: Nem­li gün­ler­de kli­ma­nı­zı nem al­ma mo­dun­da ça­lış­tı­rın. Çok sı­cak gün­ler­de per­de, ja­ku­zi ve ke­penk­ler ile gü­ne­şin ısı­sı­nı ke­se­rek ener­ji ta­sar­ru­fu ya­pa­bi­lir­si­niz.

Kli­ma­nı­zın iç üni­te­si­nin ha­va gi­riş çı­kı­şı­nın per­de, mo­bil­ya vb. ile ka­pan­ma­ma­sı­na dik­kat edin. Dış üni­te­nin ha­va gi­riş çı­kı­şı da ser­best ol­ma­lı­dır, müm­kün­se bi­na­nın da­ha göl­ge­li ta­ra­fı­na ta­kıl­ma­lı­dır. Fil­tre­le­ri kul­la­nım kı­la­vu­zun­da be­lir­ti­len ara­lık­lar­la te­miz­len­me­si ve yet­ki­li ser­vis­ler ta­ra­fın­dan pe­ri­yo­dik ba­kım ya­pıl­ma­sı kli­ma­nı­zın öm­rü­nü artı­ra­cak­tır. Kli­ma­nı­zın za­man­la­yı­cı­sı­nı kul­la­na­rak ev boş­ken kli­ma­nın oto­ma­tik ola­rak ka­pan­ma­sı­nı ve si­zin gel­di­ği­niz sa­at­te ça­lı­şa­rak evin se­rin­le­me­si­ni sağ­la­ya­bi­lir­si­niz. Ek­sik ya­lı­tım­lı es­ki bir bi­na­da ise­niz evi­ni­zin ya­lı­tı­mı­nı gün­cel şart­la­ra uya­cak şe­kil­de iyi­leş­ti­rin.

Ba­kı­ma dik­kat!

Kli­ma­la­rın za­rar­la­rı­nı en aza in­dir­mek için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­rin ba­şın­da ba­kım ve te­miz­lik ge­li­yor. Kli­ma­la­rın ba­kı­mı ve te­miz­li­ği­nin her yıl cid­di ve dü­zen­li ola­rak ya­pıl­ma­sı has­ta­lık­la­ra önem­li de­re­ce­de en­gel olu­yor. Ay­rı­ca di­rekt kli­ma­lar­da ba­zı bak­te­ri­le­rin ya­yı­la­bi­le­ce­ği bi­li­ni­yor. Kli­ma­lar­da bak­te­ri fil­tre­si­nin kul­la­nıl­ma­sı en çok tav­si­ye edi­len hu­sus­lar ara­sın­da yer alı­yor. Özel­lik­le fil­tre­siz olan kli­ma­lar as­tım has­ta­la­rı için so­run or­ta­ya çı­ka­ra­bi­li­yor.

251
0
0
Yorum Yaz